Zapytanie ofertowe w ramach realizacji Proejktu Unijnego – umowa RPPM.02.02.01-22-0170/16

Zapytanie dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją w ramach projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane- wsparcie dotacyjne.

Zamawiający: Penta Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania: