Projekty unijne

"Wdrożenie innowacyjnej platformy informatycznej wykorzystującej metody sztucznej inteligencji celem zwiększenia konkurencyjności spółki Penta na krajowym i międzynarodowym rynku zamówień publicznych"

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0170/16
– Koszty ogólne projektu: 1 503 306,00
– Koszty kwalifikowane: 1 222 200,00
– Dofinansowanie: 598 878,00

Beneficjent: Penta Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 2.2: Inwestycje profilowane
Poddziałanie 2.2.1: Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Cel projektu: Zwiększenie konkurencyjności Spółki PENTA na rynku zamówień publicznych w obszarze IT poprzez wdrożenie rozwiązań w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

NR. Projektu: WNG-SPE.03.2022/070
– Koszty ogólne projektu: 43 470,00 zł
– Koszty kwalifikowane: 43 470,00 zł
– Koszty współfinansowane ze środków europejskich: 21 735,00 zł.

Doradzimy, wdrożymy, przeszkolimy