Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu internetowego penta.com.pl
2. DEFINICJE
a. Administrator – Administratorem danych osobowych jest dla wszystkich korzystających z serwisu www.penta.com.pl firma Penta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000031351, prowadzonego przez IV Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP: 584-10-08-853, REGON: 190482247;
b. Konto Użytkownika – zdefiniowany w Serwisie zakres uprawnień przypisanych do Użytkownika, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik korzysta z Konta Użytkownika przy wykorzystaniu indywidualnego loginu oraz hasła.
c. Serwis – strona internetowa penta.com.pl.
d. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Przez korzystanie z serwisu rozumie się zarówno korzystanie z Konta Użytkownika przez zarejestrowanych użytkowników, jak również korzystanie z Serwisu bez rejestracji lub logowania.
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w Serwisie odbywa się w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami), jak również, od dnia 25 maja 2018 roku – w sposób zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tychże oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).
b. Korzystając z Serwisu, w tym rejestrując się w serwisie , Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz szczegółowe postanowienia w niej zawarte.
c. Użytkownik zobowiązany jest podawać dane osobowe zgodne z prawdą i stanem rzeczywistym. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych osobowych.
4. RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
a. W ramach korzystania z Serwisu, w tym w szczególności w ramach procedury rejestracyjnej, przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników:
imię i nazwisko;
telefon kontaktowy;
adres e-mail;
5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
a. Odbiorcą danych osobowych jest Penta Sp. Z o.o.
b. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane lub udostępniane innym podmiotom na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów.
6. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
– rejestracji Użytkowników w Serwisie;
– – realizacji usług za pośrednictwem serwisu;;
– prowadzenia informacyjnej korespondencji e-mail dla Użytkowników oraz nawiązywania bezpośredniego kontaktu z Użytkownikami (w tym w formie mailowej, telefonicznej lub SMS) dotyczącego realizacji usług;
b. Ponadto, dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach marketingowych lub innych, na które Użytkownik wyrazi zgodę w ramach procedury rejestracji w Serwisie. Cele marketingowe obejmują w szczególności:
– przygotowywanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach Administratora;
– ssporządzanie i przesyłanie informacji handlowej o Serwisie i usługach świadczonych przez Administratora, w imieniu własnym lub na zlecenie jego partnerów biznesowych.
7. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Podawanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Podanie danych może być konieczne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora.
b. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisów prawa lub zgody Użytkownika wyrażonej w procedurze rejestracyjnej.
c. Każdemu Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, jak również nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych na podstawie innej aniżeli zgoda Użytkownika.
8. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres świadczenia usług oraz przez okres kolejnego 1 roku kalendarzowego od dnia zakończenia świadczenia usług.
b. Okres przechowywania danych osobowych, o którym mowa w punkcie 8.a powyżej, może ulec wydłużeniu w przypadku powstania lub zgłoszenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez Administratora usług, korzystaniem z Serwisu.
c. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych zostaną one niezwłocznie usunięte przez Administratora, z wyjątkiem danych osobowych przekazanych Administratorowi w celach marketingowych – ich przetwarzanie trwać będzie do czasu wycofania odpowiedniej zgody przez Użytkownika bądź zgłoszenia przez niego sprzeciwu co do przetwarzania tych danych..
9. ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
a. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności danych osobowych Użytkowników oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
b. Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników. W szczególności Administrator stosuje najwyższej jakości zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.
10. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH
a. Uprawnienia Użytkowników dotyczące danych osobowych, jak również procedura reklamacyjna – opisane są w odrębnym dokumencie – Procedurze postępowania reklamacyjnego dotyczącego danych osobowych.
11. POLITYKA COOKIES
a. Administrator stosuje mechanizm tzw. plików „cookies”, tj. danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych zapisywanych przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.
b. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Serwisu.
c. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
d. Większość plików cookies to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji, czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki. Niektóre z plików cookies pozwalają na identyfikację Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzenia strony, ponieważ nie są usuwane w sposób automatyczny.
Administrator stosuje mechanizm plików cookies w następujących celach informacyjnych, aby – usprawnić i ułatwić Użytkownikom działanie Serwisu;
– zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, w jaki sposób Użytkownicy używają strony, co ma pomóc w poprawianiu funkcjonalności i zawartości Serwisu;
– umożliwienia personalizacji komunikatów w ramach Serwisu oraz w korespondencji e-mail;
– profilowania Użytkowników dla celów marketingu i reklamy produktów i usług Administratora w tym targetowania Użytkowników dla potrzeb reklamowych;
– dopasowania komunikatów marketingowych i treści reklamowych do potrzeb i zainteresowań konkretnego Użytkownika.
12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
a. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 roku.
b. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
– konieczności dostosowania Polityki Prywatności do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
– zmiany funkcjonalności Serwisu;
– zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w Polityce Prywatności;
– poprawy obsługi Użytkowników.
c. O zmianie Polityki Prywatności Użytkownik zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres e-mail wskazany na Koncie Użytkownika powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności (wraz z załączoną zmienioną Polityką Prywatności w formacie PDF).
d. Zmieniona Polityka Prywatności jest wiążąca dla Użytkownika, który nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu, przed datą wejścia w życie zmienionej Polityki Prywatności.
e. Zmiana Polityki Prywatności nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych zrealizowane przed dokonaniem tej zmiany.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Wszelkie zapytania lub kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy kierować do Administratora w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, na poniższe dane:
Penta Sp. Z o.o.
Ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia
kontaktowy adres e-mail: penta@penta.com.pl.
Kontaktowy numer telefonu : +48 58 620 66 99
b. Administrator umieszcza w Serwisie lub na Kontach Użytkowników odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora, a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez przedmiotowe inne podmioty prowadzące inne strony internetowe.